CaminoSur h.o.d.n. Miquel Optiek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 70812845 en is gevestigd te Dordrecht.

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Opdrachtgever: het bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met dienstverlener.
4. Miquel Optiek is een freelance opticien (zzp-er) welke onderdeel is van CaminoSur.
5. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Miquel Optiek
6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan opdrachtgever tot het verrichten van diensten door dienstverlener.
7. Diensten: de diensten die Miquel Optiek aanbiedt zijn het interpreteren van voorschriften van optometristen en oogartsen. Het verrichten van oogmetingen. Het slijpen van glazen met de daarvoor behorende apparatuur. Het adviseren en passen van brillen met betrekking tot brilmonturen. Het repareren van brillen in de breedste zin van het woord. Het bijhouden van de cliënt- en kassa administratie. Het onderhouden van de diverse machines en gereedschappen in het lab. Retail coaching, wat inhoud om mensen te coachen bij obstakels die men tegen komt in het runnen van een winkel, met name op personeel vlak.
8. Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’, wordt tevens verstaan elektronische communicatie zoals e-mail, whatsapp, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
9. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Miquel Optiek terzake de door de klant aangevraagde diensten.
10. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
11. De website die door Miquel Optiek gebruikt wordt is www.miqueloptiek.nl

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod/offerte van Miquel Optiek, elke overeenkomst tussen Miquel Optiek en opdrachtgever en op elke dienst die door Miquel Optiek wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Miquel Optiek aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Miquel Optiek is gepubliceerd zodat opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever en derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Miquel Optiek is overeengekomen. De voorwaarden van opdrachtgever zijn niet uitdrukkelijk niet van toepassing.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD
1. Alle door Miquel Optiek gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
2. Miquel Optiek is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Miquel Optiek het recht een overeenkomst met een potentiële opdrachtgever om een voor Miquel Optiek gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Miquel Optiek niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
4. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever geen expliciet schriftelijk akkoord geeft, maar instemt met het aanbod, of althans de indruk geeft dat hij akkoord is, dan wel indien Miquel Optiek aanvangt met zijn werkzaamheden, wordt opdrachtgever geacht het aanbod van Miquel Optiek onherroepelijk te hebben aanvaard.
5. Levertijden in het aanbod van Miquel Optiek zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Miquel Optiek niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod van Miquel Optiek heeft aanvaard, dit gebeurd na het retour ontvangen hebben van de gestuurde offerte.
2. Indien opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Miquel Optiek, zal Miquel Optiek de opdracht van opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Miquel Optiek niet meer aan een aanbod gehouden worden.
3. Miquel Optiek is niet gehouden aan een aanbod indien opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Een aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Miquel Optiek aan opdrachtgever.
5. Het kosteloos annuleren van een reeds overeengekomen opdracht is slechts mogelijk tot drie weken voor de aanvangsdatum van de opdracht. Annulering vanaf twee weken tot de aanvangsdatum heeft tot gevolg dat opdrachtgever tenminste 50% van het overeengekomen is verschuldigd. Indien dit tot een week voor de aanvangsdatum gebeurd, is opdrachtgever 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Indien een opdracht tot 48 uur voor aanvangsdatum wordt geannuleerd, is opdrachtgever het volledige bedrag (100%) verschuldigd.

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien en voor zover tussen opdrachtgever en Miquel Optiek een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
2. Zowel opdrachtgever als Miquel Optiek kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van opdrachtgever.
3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van opdrachtgever onverlet indien Miquel Optiek ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Welk bedrag vermeerderd kan worden met door Miquel Optiek gemaakte kosten ten behoeve van reis- en verblijfkosten, alsmede overige kosten welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht.
5. Zowel opdrachtgever als Miquel Optiek  kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Miquel Optiek nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding, noch tot het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – MEERWERK EN WIJZIGINGEN
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van opdrachtgever te komen, is opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Miquel Optiek is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Miquel Optiek gerechtigd om deze kosten, na overleg met opdrachtgever, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN BETALING
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Indien Miquel Optiek op locatie van opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend, tenzij anders is afgesproken wat vermeld staat in de offerte. De reiskosten in 2021 gestelde op € 0,25 per km, tenzij anders is afgesproken wat expliciet vermeld staat in de offerte.
2. Indien sprake is van spoed, of Miquel Optiek op aanwijzingen van opdrachtgever zijn werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden.
3. Indien partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door opdrachtgever betaald te zijn alvorens Miquel Optiek een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden.
4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, is Miquel Optiek  gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
6. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Miquel Optiek te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen. De facturen zullen na iedere gewerkte week worden verstuurd (week facturering), tenzij anders is afgesproken, wat vermeld staat in de offerte.
7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer van CaminoSur, waar Miquel Optiek een onderdeel van is. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Miquel Optiek een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

ARTIKEL 8 – INCASSOBELEID
1. Wanneer opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is opdrachtgever (indien opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
2. Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, zal Miquel Optiek zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Miquel Optiek  meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 9 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Miquel Optiek zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. Bij de uitvoering van de diensten is Miquel Optiek niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Miquel Optiek, is opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
3. Indien Opdrachtgever een opdracht met spoed wenst uit te laten voeren door Miquel Optiek  dient Opdrachtgever hiervoor een bijkomend spoedtarief te vergoeden. Alle spoedopdrachten dienen bij vooruitbetaling betaald te worden.
4. Miquel Optiek is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
5. Opdrachtgever en Miquel Optiek kunnen overeenkomen dat opdrachtgever Miquel Optiek dient te voorzien van adequate materialen en/of programmatuur op eerste verzoek van Miquel Optiek . Indien apparatuur 10/15 jaar oud is, is het risico op schade (scheuren en breuken) zeer aanwezig. Ingeval Miquel Optiek werkzaamheden dient te verrichten met oud apparatuur, of apparatuur wat gebreken vertoont en het gebruik naar het uitsluitende oordeel van Miquel Optiek mogelijk schade met zich mee kan brengen, is opdrachtgever zelf aansprakelijk voor de ontstane schade ten gevolge van het gebruik van deze apparaten.
6. Miquel Optiek kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever en/of dienst Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 10 – (OP)LEVERING
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Miquel Optiek of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen, heeft Miquel Optiek recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van opdrachtgever en zullen door Miquel Optiek bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Miquel Optiek gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. Miquel Optiek spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Miquel Optiek .
5. De aard van de werkzaamheden van Miquel Optiek brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Miquel Optiek nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor opdrachtgever en Miquel Optiek .

ARTIKEL 11 – RISICO OVERGANG
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van opdrachtgever zijn gebracht.

ARTIKEL 12 – PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING
1. Miquel Optiek gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Miquel Optiek de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@miqueloptiek.nl.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Miquel Optiek verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart opdrachtgever Miquel Optiek tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien Miquel Optiek op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

ARTIKEL 13 – OPSCHORTING
1. Miquel Optiek  heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
2. Miquel Optiek  is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Miquel Optiek is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT
1. Miquel Optiek is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Miquel Optiek wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Miquel Optiek, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Miquel Optiek zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Miquel Optiek buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 3 weken, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

ARTIKEL 15 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Miquel Optiek leidt tot aansprakelijkheid van Miquel Optiek, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
2. Miquel Optiek is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Miquel Optiek geleverde diensten.
3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Miquel Optiek per gebeurtenis per jaar uitkeert.
4. Miquel Optiek is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
5. Miquel Optiek is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
6. Miquel Optiek staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/ namens Miquel Optiek verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Miquel Optiek sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
8. Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Miquel Optiek  vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Miquel Optiek binnen een jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

ARTIKEL 16 – GEHEIMHOUDING
1. Miquel Optiek en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Miquel Optiek opgestelde adviezen en/of rapportages aangaande de opdracht van opdrachtgever. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden.
3. Indien Miquel Optiek op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Miquel Optiek zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Miquel Optiek niet gehouden tot enige schadevergoeding en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen Miquel Optiek en opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

ARTIKEL 17 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Miquel Optiek berusten uitsluitend bij Miquel Optiek en worden niet overgedragen aan opdrachtgever.
2. Het is opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Miquel Optiek rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Miquel Optiek en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Miquel Optiek  opgeleverde zaken, dient Miquel Optiek  expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Miquel Optiek rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
4. Het is opdrachtgever verboden om deze algemene voorwaarden te verspreiden en/of deze algemene voorwaarden voor eigen gebruik te gebruiken door de naam “Miquel Optiek ” te wijzigen naar een eigen bedrijfsnaam.
5. Elke inbreuk die opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Miquel Optiek, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 1.000,- euro (zegge: duizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

ARTIKEL 18 – VRIJWARING EN JUISTHEID VAN INFORMATIE
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Miquel Optiek verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart Miquel Optiek van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Miquel Optiek voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Miquel Optiek opgestelde adviezen.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Miquel Optiek  verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 19 – KLACHTEN
1. Indien opdrachtgever niet tevreden is over de service van Miquel Optiek of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@miqueloptiek.nl met als onderwerp “klacht”. Een telefonische en/of mondelinge toelichting wordt op prijs gesteld.
2. De klacht moet door opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Miquel Optiek de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Miquel Optiek zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 20 – TOEPASSELIJK RECHT
1. Op de rechtsverhouding tussen Miquel Optiek en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Miquel Optiek kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Miquel Optiek en opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Algemene voorwaarden Miquel Optiek februari 2021